آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد آرنگ اهر

1381/04/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي قره داغي ميانجي

1380/04/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد رجبي

1381/04/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احسان محمدي

1381/04/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميثم حيدري

1381/04/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا مختاري

1381/04/25