آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان شيرازي كرامه

1379/04/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آريا اصغري

1380/04/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا هاشمي

1380/04/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا بخشي

1377/04/08